Pre pokročilých Tabuľka Kniha

Podmienky

COUNTIF

V predchádzajúcich kapitolách sme sa stretli s funkciou COUNTIF.

=COUNTIF(B3:B7;”>50”)

Jej názov by sme mohli preložiť ako “spočítaj, ak”. Predchádzajúci vzorec spočíta, koľko buniek v rozsahu obsahuje čísla väčšie ako 50. Funkcia teda nezráta, koľko číselných buniek sa nachádza v rozsahu B3 až B7, to dosiahneme funkciou COUNT. Funkcia COUNTIF spočíta len tie bunky, ktoré spĺňajú podmienku “ak”.

=COUNT(B3:B7)
výsledok: 5 (5 buniek obsahuje číslo)
=COUNTIF(B3:B7;”>50”)
výsledok: 2 (iba 2 bunky obsahujú číslo väčšie ako 50)

Občianske združenie E@I organizuje letnú školu. Na podujatie sa už prihlásilo 120 ľudí rôzneho veku. Ich zoznam nájdete v tomto súbore.

Koľko z účastníkov uviedlo vek 15 rokov?

=COUNTIF(B2:B121;15)
výsledok: 1 (iba 1 bunka v tomto rozsahu obsahuje číslo 15)

Koľkí z účastníkov sú deti (menej ako 18 rokov)?

=COUNTIF(B2:B121;”<18”)
výsledok: 28 (28 buniek v tomto rozsahu obsahuje číslo menšie ako 18)

Všimnite si, že pri kritériu výberu musíme niekedy zadávať aj úvodzovky.

Ďalej potrebujeme zistiť, koľkí z nich si objednali mäsovú a koľkí vegetariánsku stravu. Ak je bunka prázdna, znamená to, že účastník si stravu neobjednal.

=COUNTIF(D2:D121;"mäsová")
výsledok: 68
=COUNTIF(D2:D121;"vegetariánska")
výsledok: 32
=COUNTIF(D2:D121;"")
výsledok: 20

Tretí vzorec nám spočíta bunky, v ktorých sa nenachádza žiadny text, t.j. ľudí, ktorí si neobjednali žiadnu stravu.

SUMIF

Obdobným spôsobom funguje funkcia SUMIF: vykonaj súčet tých čísel, ktoré spĺňajú podmienku.

=SUM(B2:B10)
výsledok: 447 (súčet čísel v bunkách B2 až B10 je 447)
=SUMIF(B2:B10;"<15")
výsledok: 18 (súčet čísel v bunkách B2 až B10, ktoré sú menšie ako 15, je 18)

Nepomýľte si SUMIF a COUNTIF! COUNTIF zráta, koľko buniek spĺňa kritériá, SUMIF zasa sčíta hodnoty v týchto bunkách.

Organizátori musia vopred nahlásiť počty obedov. Na každý deň si objednalo obed iné množstvo ľudí. Minimálny počet obedov na deň je 50, inak im jedáleň stravu nezabezpečí.

Na koľko dní je splnená podmienka 50 obedov a viac?

=COUNTIF(B2:B9;">=50")
výsledok: 6 (na 6 dní je objednaných minimálne 50 obedov)

Koľko obedov je jedáleň ochotná navariť?

=SUMIF(B2:B9;">=50")
výsledok: 541 (dva dni nie sú zarátané, lebo nie je dosiahnutý minimálny počet obedov) 
IF

IF je logická funkcia, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie v tabuľkových procesoroch.

AK je niečo pravda, TAK niečo vykonaj, INAK vykonaj niečo iné.

(S takouto podmienkou sme sa už stretli v textovom procesore pri tvorbe pozvánky s oslovením vážená pani a vážený pán.)

Napr.: Ak účastník uviedol vek nižší ako 18, vypíš text "toto je dieťa". V opačnom prípade vypíš text "toto je dospelý".

=IF(B2<18;"toto je dieťa";"toto je dospelý")

Tabuľka zobrazuje počet predaných kusov tovaru za jednotlivé mesiace. Majiteľ e-shopu by rád predal aspoň 100 ks za mesiac. Program má overiť, či je počet kusov za daný mesiac väčší alebo rovný 100. Ak áno, vypíše vo vedľajšom stĺpci “Skvelé, plán bol splnený!”. V opačnom prípade sa zobrazí text “Bohužiaľ, plán nebol splnený.”.

V tomto prípade nebudeme zadávať rozsah buniek od-do, ale vytvoríme vzorec pre každý mesiac zvlášť. Január overíme takto:

=IF(B2>=100;"Skvelé, plán bol splnený!";"Bohužiaľ, plán nebol splnený.")
(V bunke B2 je počet predaných kusov za január.)
výsledok: Skvelé, plán bol splnený!

Pri ostatných mesiacoch využijeme automatické dopĺňanie. Klikneme do bunky B2 a potiahneme za štvorček v pravom dolnom rohu. Ťaháme nadol až po riadok s decembrom a pustíme. Program automaticky doplnil texty do všetkých ostatných mesiacov.

Vyskúšajte si to na tejto tabuľke.

V Sprievodcovi funkciou sa pri IF vypĺňajú tri riadky.

Riadok 1: test - či je niečo pravda (TRUE) alebo nepravda (FALSE), napr. či B3>=100

Ak vyplníme iba prvý riadok, v bunke sa objaví FALSE alebo TRUE, podľa toho, či je zadaná podmienka pravdivá alebo nie. V našom prípade by sa objavilo TRUE.

Ak nám ako odpoveď stačí iba nápis PRAVDA/NEPRAVDA, vyplníme len prvý riadok.

Riadok 2: hodnota potom - čo má program urobiť v prípade, že je podmienka pravdivá, napr. zobraziť text “Skvelé, plán bol splnený!”.

Riadok 3: hodnota inak - čo má program urobiť v prípade, že je podmienka nepravdivá. Napr. môže zobraziť text “Bohužiaľ, plán nebol splnený!”.

V našom prípade dostaneme takéto výsledky:

=IF(B3>=100)
výsledok: PRAVDA
=IF(B3>=100;”Skvelé, plán bol splnený!”;”Bohužiaľ, plán nebol splnený!”)
výsledok: Skvelé, plán bol splnený!

Operátory porovnávania:

=	znamienko „rovná sa“
>	znamienko „väčšie než“
<	znamienko „menšie než“
>=	znamienko „väčšie alebo rovné“
<=	znamienko „menšie alebo rovné“
<>	znamienko „nerovná sa“