O projekte

Dopytovo-orientovaný projekt
Počítač pre každého – zlepšenie IKT zručností pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce

Prijímateľ: E@I
Sídlo prijímateľa:
Víťazná 840/67A, 95804 Partizánske
Kód projektu /ITMS 2014+/: 312011F308 / NFP312010F308
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Projekt je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti IKT u zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu, a tým uplatnenie na trhu práce.

Hlavnou aktivitou sú školenia základnej práce s počítačom a internetom podľa nových skrípt vytvorených v rámci projektu, ktoré sa vyznačujú inovatívnym prístupom k vzdelávaniu.

Projekt pozostáva z troch podaktivít:

  1. tvorba vzdelávacích materiálov,
  2. školenie záujemcov,
  3. tvorba webovej stránky, na ktorej materiály ostanú naďalej prístupné online.

Všetky aktivity budú zabezpečovať priamo zamestnanci E@I, pri školeniach vypomôžu externí lektori. Školenia budú organizované o.i. za pomoci miestnych škôl (prenájom počítačovej učebne, ak to bude možné).

Cieľovou skupinou projektu sú: samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnanci

Miestom realizácie školiacich aktivít sú Trenčiansky a Nitriansky kraj.

Plánované výstupy projektu:

  • 150 účastníkov zapojených do aktivít CŽV,
  • 15 vytvorených a testovaných vzdelávacích materiálov na rozvoj kľúčových kompetencií IKT,
  • 60 bezplatne prístupných vzdelávacích materiálov na webovej stránke.

Stiahnuť info o projekte v PDF