Úplné základy Tablet Mobilný telefón

Tablet a smartfón

Tablety a smartfóny sú nastavené tak, že pri nečinnosti displej automaticky zhasne, aby sa šetrila batéria. Dobu nečinnosti, po ktorej zariadenie prejde do režimu spánku, môžeme nastaviť v nastaveniach napr. na 30 sekúnd, 2 minúty, 5 minút a pod. Nakoľko obrazovka spotrebúva značné množstvo energie, odporúčame túto dobu nastaviť čo najkratšiu.

Za nečinnosť sa nepovažuje prehrávanie videa - režim spánku sa vtedy neaktivuje.

Sami zariadenie uspávame a zobúdzame tak, že krátko stlačíme tlačidlo napájania. Krátkym stlačením prepíname režim spánku, dlhším podržaním tohto tlačidla zariadenie vypíname a zapíname.

Niektoré modely ponúkajú funkciu zobudenia už len samotným pohybom - keď smartfónom pohneme, displej sa rozsvieti.